Algemene voorwaarden SHAKA SPORT

Algemene bepalingen


1. Identiteit SHAKA SPORT VZW

Rechtsvorm:                VZW (vereniging zonder winstoogmerk)
Benaming:                   SHAKA SPORT
KBO nummer:             BE 0768.298.693
Zetel:                            Maasstraat 2, 2800 Mechelen
Telefoonnummer:      0499/221482
Website:                      www.shaka-sport.be
E-mailadres:               Nick@shaka-sport.be


SHAKA SPORTKAMPEN


2. Inschrijving

Inschrijven van de sportkampen gebeurt via de website. Een inschrijving is pas definitief na betaling.

Inschrijven van een lessenreeks gebeurt via mail. Een inschrijving is pas definitief na betaling.

Door in te schrijven voor één van onze activiteiten gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden. Voor aanvang van de activiteit ontvangt de klant een mail/briefing met alle praktische informatie

3. Betaling

Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling dient elke factuur en betaling van welke aard binnen de 14 dagen na ontvangst ervan betaald te worden tenzij de activiteit plaatsvindt binnen deze 14 dagen in welk geval de factuur onmiddellijk voldaan dient te worden en uiterlijk voor de start van de activiteit.

4. Prijzen en tarieven

De op de website aangegeven prijzen zijn inclusief btw en staan vermeld in euro. Het aanbod en de prijs zijn geldig op de dag waarop de website wordt bezocht en/of de inschrijving wordt geplaatst. Aanbod en prijs kunnen vóór het plaatsen van de inschrijving te allen tijde worden gewijzigd door SHAKA SPORT

5. Intellectuele eigendom

Niets uit de brochure, website (beeld, tekstmateriaal, logo's, etc.), social media of welke communicatie-uitingen door SHAKA SPORT dan ook mag zonder schriftelijke toestemming van SHAKA SPORT door derden worden gebruikt in welke vorm dan ook. 

6. Verzekering

Alle kinderen die ingeschreven zijn voor één onze kampen of lessen zijn verzekerd voor lichamelijke ongevallen.

7. Aansprakelijkheid

De klant vrijwaart SHAKA SPORT voor iedere aanspraak voor derde geleden schade tijdens zijn reservatie.

SHAKA SPORT is, behoudens grove nalatigheid, niet verantwoordelijk voor al dan niet lichamelijke ongevallen.

Diefstal, verlies van en schade aan eigendommen van derden kunnen niet verhaald worden op SHAKA SPORT.

Indien de eigendommen van SHAKA SPORT, al dan niet opzettelijk, beschadigd worden, zal steeds een schadevergoeding geëist worden. Deze schadevergoeding is minstens gelijk aan de kostprijs van de herstelling en/of de aankoop van het beschadigde.

Indien het materiaal en of uitrusting van SHAKA SPORT al dan niet opzettelijk, beschadigd worden, zal steeds een schadevergoeding gevorderd worden. Deze schadevergoeding is minstens gelijk aan de kostprijs van de herstelling en/of de aankoop van het beschadigde.

Bij opzettelijke schade kan de toegang tot de SHAKA SPORT accommodatie voor (on)bepaalde duur ontzegd worden.

8. Klachten

Klachten met betrekking tot de toepassing van deze algemene voorwaarden moeten uiterlijk binnen de 30 dagen na het feit waarover geklaagd wordt, ingediend worden bij SHAKA SPORT, Maasstraat 2, 2800 Mechelen. Nick@shaka-sport.be

9. Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbanken
Elke betwisting over de interpretatie of toepassing van deze algemene voorwaarden of voortvloeiend uit enigerlei gebruik van de website, is exclusief onderworpen aan het Belgisch recht en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Antwerpen, afdeling Mechelen, tenzij de wet op dwingende wijze de bevoegdheid van een andere rechtbank voorschrijft.

10. Privacyverklaring

SHAKA SPORT verwerkt de persoonsgegevens van de klanten en deelnemers in het kader van het algemeen belang, namelijk voor het exploiteren en uitbouwen van de eigen centra, met als doel de klanten te contacteren, factureren en informeren over gelijkaardige diensten.
Indien de klant of de deelnemer niet wenst dat deze gegevens verwerkt worden, dient dit gemaild te worden naar Nick@shaka-sport.be. In dit geval is het evenwel mogelijk dat de diensten die de klant of de deelnemer vraagt, niet verstrekt kunnen worden.

De klant of de deelnemer kan altijd mailen om te vragen welke persoonsgegevens er verwerkt worden vragen deze te verbeteren of te laten verwijderen. In dit geval vraagt SHAKA SPORT een bewijs van identiteit van de klant of de deelnemer zodat de gegevens niet meegedeeld kunnen worden aan iemand die er geen recht op heeft.
Bij vragen over de wijze van verwerking van de gegevens dient contact opgenomen te worden met Nick@shaka-sport.be. 
Indien de klant of de deelnemer het niet eens is met de manier waarop SHAHA SPORT de gegevens verwerkt, kan de klant of de deelnemer zich wenden tot de bevoegde: Nick@shaka-sport.be

Tijdens de eigen activiteit zullen er één of meerdere foto’s en/of video’s van de deelnemers genomen worden, die nadien op de website en op sociale media kunnen worden gepubliceerd. Door in te schrijven in één van onze activiteiten ga je akkoord met ons privacy beleid.

Bijzondere voorwaarden SHAKA SPORT

1. Annulatie door deelnemer:

     a) voor een SHAKA SPORTKAMP

Wij willen het iedereen naar de zin maken en kijken uit naar de kampen. Ook voor de deelnemers is het altijd spannend en een hele ervaring om deel te nemen aan een sportkamp. Het zal maar gebeuren. Zoveel zin in een kamp en dan ineens een blessure of andere omstandigheden die deelnemen aan het kamp lastig maken. Hiervoor kunt u zich verzekeren door middel van het afnemen van een annuleringsverzekering. 

     b) voor SHAKA SPORTLESSEN

Er wordt geen terugbetaling voorzien bij afwezigheid door ziekte, quarantaine, kwetsuren,... Enkel bij langdurige ziekte met doktersattest waarbij de lessen worden geannuleerd, voorzien we een terugbetaling.

2. Annulering van een SHAKA SPORTKAMP
De annulering dient per e-mail of brief te geschieden, waarbij de datum van verzending als peildatum zal dienen voor het bepaalde in lid 2 van de algemene voorwaarden. Aan een annulering zitten kosten verbonden, die afhankelijk zijn van de tijd tussen de annulering en het begin van het kamp. 
Bij annulering worden per deelnemer de volgende bedragen in rekening gebracht:


  • Tot 10 weken voor aanvang mag je gratis annuleren of omboeken naar een ander kamp/week, zonder opgaaf van reden. De extra kosten of te veel betaalde kosten zullen dan worden verrekend. 
  • Vanaf 10 weken zal er 30% van het kamp bedrag ingehouden worden ten voordele van SHAKA SPORT.
  • Vanaf 4 weken zal er 60% van het kamp bedrag ingehouden worden ten voordele van SHAKA SPORT.
  • Vanaf 2 weken zal er 100% van het kamp bedrag ingehouden worden ten voordele van SHAKA SPORT

3. Wijziging door de deelnemer

Een ander in jouw plaats
In het geval van annulering is de deelnemer gerechtigd een andere persoon in zijn plaats te doen stellen. Er wordt in dat geval 15 euro administratiekosten in rekening gebracht. Dit moet minimaal 24 uur voor het kamp begint per mail doorgegeven worden via nick@shaka-sport.be, met daarin de naam, leeftijd, geslacht en contactgegevens van de deelnemer/ouders, verzorgers van het kind dat in de plaats komt. 

Sportkamp doorschuiven
Bij aanvraag doorschuiven kamp van minimaal 30 dagen voor het kamp begint door de deelnemer, is het mogelijk het kamp zonder extra kosten door te schuiven naar een andere kampweek/kampperiode. De eventuele additionele kosten van een ander kamp zijn voor ouders/verzorgers. Teruggaaf in prijsverschil is niet mogelijk

4. Annulatie door SHAKA SPORT als organisator

a) van een sportkamp

Bij alle in ons programma opgenomen kampen is een minimum aantal deelnemers vereist. Als bij een sportkamp het bepaalde minimum aantal deelnemers zich niet aanmeldt, dan streeft SHAKA SPORT ernaar dit uiterlijk 14 dagen, maar in ieder geval 5 dagen van te voren te beslissen of een sportkamp (deels) wordt geannuleerd of wordt gewijzigd in een zoveel mogelijk gelijkwaardig alternatief. Echter tevens zal in bepaalde gevallen, ondanks dat het minimum aantal deelnemers niet bereikt is, het sportkamp toch kunnen plaatsvinden. Het minimum aantal kan dan in bepaalde gevallen afwijken. Ook kunnen leeftijdsgroepen in bepaalde weken worden samengevoegd.

b) van een sportles of lessenreeks 

De organisator heeft het recht om te annuleren door slecht weer, annulatie van lesgever of door problemen met een externe leverancier. In al deze gevallen zal het volledige bedrag terugbetaald worden of voorzien we inhaalmomenten. 


5. Annulatie door overmacht

Wanneer één van onze activiteiten dient te worden geannuleerd omwille van overmacht (zoals bv. maatregelen m.b.t. corona, blauwalgen in het water, annulatie verhuur externe partners,… ), zal de klant een voucher ontvangen voor het volledige bedrag van de activiteit die 2 jaar geldig is. Indien het voor de klant onmogelijk is om de voucher binnen 2 jaar te verzilveren, dan betaalt SHAKA SPORT het volledige bedrag terug. De klant dient hierbij wel bewijsmateriaal te voorzien waaruit blijkt dat men in de onmogelijkheid verkeerde om een activiteit bij SHAKA SPORT in te plannen binnen de termijn van 2 jaar, te beginnen bij de dag van annulatie.

6. Wijzigingen door SHAKA SPORT als organisator

SHAKA SPORT heeft elk moment het recht om een wijziging door te voeren in zijn activiteiten. Dit kan gebeuren als de weersomstandigheden het niet toestaan of onveilig maken om de voorziene activiteit uit te voeren. SHAKA SPORT zal dan een alternatieve activiteit voorzien. De gewijzigde activiteit wordt later ingehaald als de weersomstandigheden veiliger zijn.
Indien het minimumaantal deelnemers niet is behaald, kan SHAKA SPORT bepaalde groepsactiviteiten samenvoegen, zodat het sportkamp alsnog kan doorgaan.

7. Verloop van het sportkamp

8.00u - 9.00u opvang
9.00u start activiteit 1
10.30u start activiteit 2
12.00u - 13.00u middagpauze
13.00u start activiteit 3
14.30u start activiteit 4
16.00u einde sportkamp
16.00u - 17.00u opvang

Avondactiviteit op donderdag van 17u tot 22u (extra kost + apart inschrijven)


8. Verloop van de zwemlessen

Ouders begeleiden hun kinderen tot in de kleedkamer. De ouder helpt zijn/haar kind met omkleden en wacht tot de lesgever zijn/haar kind komt ophalen. De lesgever voorziet al het nodige sportmateriaal. Kinderen melden zich met een spannende zwembroek/badbak of aansluitende zwemkledij. Een lycra/zwempak tegen de koude is toegestaan in het zwembad. Geef zeker een zwembril mee met jouw kind. Indien je deze bent vergeten, heeft de lesgever reservebrillen bij. Na de zwemles komt de lesgever weer naar de kleedkamer met jou kind. Wees telkens op het afgesproken uur in de kleedkamer voor een vlot verloop van de zwemlessen.


9. Bagage

Gevonden voorwerpen worden na afloop van het sportkamp in principe achtergelaten op de kamplocatie. Ouders/verzorgers kan contact opnemen met de kamplocatie om de spullen op te halen. Gevonden voorwerpen worden 2 maand bijgehouden. Na het verstrijken van deze periode is SHAKA SPORT gerechtigd deze voorwerpen over te dragen aan een zelf gekozen goed doel.


SHAKA SPORT kan de algemene voorwaarden steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 4/01/2023

Top